Navigace:
prima-web

prima-web

pondělí, 18 srpen 2014 02:00

Často kladené otázky

Kde najdete naši školu?

Naše škola sídlí v krásné obci Kmetiněves. Přesnou polohu najdete zde.

Otázka číslo 2?

odpověď pro otázku č.2.

Otázka číslo 3?

Odpověď pro otázku číslo 3.

Otázka číslo 4?

Odpověď pro otázku číslo 3.

 

pondělí, 18 srpen 2014 00:00

Organizace školy

Ředitelka školy Mgr. Pavla Havlová
Třídní učitelka 1. ročník Mgr. Pavla Havlová 
Třídní učitel 2. a 4. ročník Mgr. Jana Hofmanová
Třídní učitel 3. a 5. ročník Mgr. Jaromír Vadinský
Vyučující Aj Mgr. Jaromír Vadinský, Mgr. Jana Hofmanová, Steve O´Connor - rodilý mluvčí z Anglie
Vychovatelka ŠD Bc. Eva Kramperová
Učitelka MŠ Bc. Marie Dragounová, DiS., Jitka Chvapilová
Asistent pedagoga Hana Havlová, Jana Hrůnková
Vedoucí ŠJ, kuchařka Radka Trávníčková
Kuchařka Vendula Hájková
Školnice + uklízečka Viera Procházková
Uklízečka Iveta Liscová

 

pondělí, 18 srpen 2014 02:00

Naše nové webové stránky

Vítáme Vás na našich nových webových stránkách ZŠ a MŠ Kmetiněves, kde najdete informace přehledně strukturovaného menu ze základní školy, mateřské školy, školní družiny.

Dále zde najdete na centrálním místě "Ke stažení" - všechny dokumenty ke stažení.

Také je zde přehledný kalendář akcí, který uvidí návštěvník ihned po pravé straně na domovské stránce. 

Přehledný výpis akcí pak najde v menu O škole - Připravujeme.

Na školním hřišti bylo stejně jako na horách!

Více najdete v naší galerii...

pondělí, 18 srpen 2014 02:00

ICT plán školy

Technické zabezpečení

 • počet počítačových učeben: 1
 • počet odborných pracoven: 0
 • počet běžných tříd: 3
 • celkový počet přípojných míst: 2
 • celkový počet pracovních stanic: 12
 • počet zařízení prezentační techniky: 4


Pracovní prostředí

 • Pedagogové i učitelé mají k dispozici počítače umístěné v počítačové učebně, ředitelně a v jednotlivých třídách
 • PC jsou vybaveny Windows XP, Windows 7 a 8.1

 

Způsob zajištění přípojných míst v budově

 • Strukturovaná kabeláž
 • počet přípojných míst 2
 • k dispozici Wi-Fi (kancelář), do budoucna uvažujeme o rozšíření

 

Rychlost a způsob připojení školy do internetu

 • Rychlost připojení je 512 kb/s

Zajišťované serverové služby

 • Windows XP – server

Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy, žáků a pedagogických pracovníků

 • Uživatelské profily, přístupová práva
pondělí, 18 srpen 2014 02:00

Vybavení školy

pondělí, 18 srpen 2014 02:00

Koncepce školy 2013-2015

KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KMETINĚVES 2013-2015

Základní a Mateřská škola Kmetiněves navazuje ve svém působení na dlouholetou tradici vzdělávání v obci. Základem vize pro další období je péče o prostředí školy a snaha o zachování příznivého, bezpečného školního klimatu.

V posledních letech se obec Kmetiněves v čele s panem starostou Luďkem Kvapilem zasloužila o rozvoj školy v rámci krátkodobých i dlouhodobých investic do oprav a zlepšení materiálně technického vybavení školy. Celková rekonstrukce dala budově krásný vzhled a umožnila otevření mateřské školy, protože demografický trend je rychle vzrůstající. Nejnovější částí budovy je již zmiňovaná mateřská škola, která byla vybudovaná za pomoci Krajského úřadu Středočeského kraje a strukturálních fondů EU.

Kapacita základní školy je 93 žáků. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 2013 - 2015 se ve škole bude učit v pěti ročnících. Kapacita mateřské školy je v současnosti 22 dětí, tj. jedna třída.
Díky vynikající oboustranné spolupráci s odbornými pedagogickými pracovišti má škola mnoho zkušeností a dobré podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro zlepšení dovedností žáků je důležité klást důraz na začlenění informačních a komunikačních technologií (ICT) do běžné výuky. Žáci i učitelé si zvykají, že počítače propojené do internetu se stávají samozřejmými součástmi života a nesmějí chybět v procesu učení. Proto je výuka informatiky začleněna do výuky ve 3. – 5. ročníku.

Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves s ostatními partnerskými školami, sdruženými v Mozaice, sdružení málotřídních škol, získala pro roky 2009–2011 finanční dotaci Evropské unie z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Grantový projekt má název Podpora výuky základů informatiky na 1. stupni základní školy podle RVP ZV. Tímto jsme získali 1x notebook, 5 počítačů do počítačové učebny, 1x dataprojektor, školení pedagogických pracovníků od společnosti Microsoft (MS OFFICE), mobilní telefon v digitální fotoaparát a kameru.

Škola je členskou školou Mozaiky a společně připravila metodické materiály, účastní se odborných seminářů a školení pro pedagogy, zlepšuje spolupráci škol i jejich zřizovatelů.

Dalším krokem ke zmodernizování školy a výuky je zapojení do projektu EU peníze školám, kde získáme dvě interaktivní tabule SMART board, notebooky a další výukový software. Projekt skončí v listopadu 2014.

Školní vzdělávací program nabízí tyto tradiční celoškolní akce a projekty:

Vítání prvňáčků

Posviťme si na strašidla
Dobrodružná procházka rodičů s dětmi a soutěž o nejhezčí "strašidláckou" dýni

Rozsvícení vánočního stromku
Advent pro rodiče a děti

Svátky jara
Projektový den pro žáky školy zaměřený na velikonoční tradice

Galerie na plotě
Výtvarné umění našich dětí

SOS
Setkání se záchrannými složkami státu – hasiči, policie, záchranná služba


Environmentální oblast
Snažit se rozvíjet povědomí odpovědnosti za své vlastní chování vůči přírodě a nést tak následky. Každý rok se bude konat projektový den na toto téma. Spolupráce s lesníkem, myslivcem, včelařem. Vstoupit do projektu Mrkvička – pro mateřskou školu (Pavučina). Spolupráce se SEV Javory Černuc. Každoroční účast na Dni země ( DDM Ostrov Slaný, letos jsme získali dvě první místa). Dále se účastníme projektu recyklovaní od firmy Ecobat.
Letos se účastníme spousty výtvarných soutěží, jako na příklad soutěž na téma ZAČÍNÁME SPOLU – Mateřská škola U Divadla, Slaný.

Základní cíl:

1. Rozvoj kurikula

 • poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě
 • rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami
 • vytváření bezpečného prostředí pro učení žáků i práci pedagogů
 • využívání aktivních metod učení při rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské)
 • úspěšné naplnění cílů získaného grantu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost EU peníze školám

2. Rozvoj pedagogického týmu a výchovně vzdělávací proces

 • pedagogický sbor - jsme velice dobře fungující kolektiv, což se velmi pozitivně odráží i na našich žácích
  pokračovat v cíleném a stále trvajícím hledání nových a kvalit­ních cest k udržení tvořivého a svěžího pedagogického týmu
 • realizace vlastního školního vzdělávacího programu
  v dalších letech jeho úpravy podle potřeb školy, žáků i učitelů, především s orientací na žáky s SPU
 • učíme se i mimo školu
  tematické vycházky, exkurze, výlety, kulturní akce, školy v přírodě

3. Další vzdělávání pedagogů

 • vzdělávání uvnitř školy a v rámci projektu spolupráce málotřídních škol
 • výběr DVPP na základě priorit stanovených v ročním plánu školy
 • studium k doplnění a zvýšení kvalifikace

4. Smysluplné zapojování do celostátních projektů a projektů EU

 • EU – peníze školám: Inovace ve výuce přírodovědy, matematiky. Získání dotace z ESF – EU Peníze školám od 2012 – 300 000 Kč + počet žáků x 4300 Kč. Cca. 460 000 Kč na inovativní vybavení učebních pomůcek (pořízení interaktivních tabulí, PC sestav, vizualizéru a digitálního mikroskopu. Začali jsme projektu ve školním roce 2011/2012, předpokládaný konec je v listopadu 2014.
 • sledování možností získání dalších finančních prostředků z vyhlašovaných grantů z MŠMT, popř. KÚSK, popř. Přemyslovské střední Čechy.

5. Spolupráce s rodiči

 • otevřenost školy umožňuje rodičům zapojovat se do školních i mimoškolních akcí školy
 • možnost nabídnout vhodné služby v rámci prostorových a personálních možností (počítačové kurzy, pronájem tělocvičny)

6. Spolupráce se základními školami

 • spolupracujeme velmi úzce s málotřídní školou Černuc, s MŠ Hospozín a MŠ Černuc
 • pokračovat se spolupráci se školami v rámci sdružení málotřídních škol Kladenska Mozaika

7. Rozvoj kvality - naplňování všech programů školy

 • Školní vzdělávací program (Brána školy otevřená – 1. – 5. ročník), vzdělávací program Základní škola byl již ukončen
 • Minimální preventivní program (MPP) - spolupráce s PPP Roudnice nad Labem, Centrem protidrogové prevence, Střediskem výchovné péče Slaný
 • Program environmentálního vzdělávání (EVVO)


8. Komunikace s veřejností

 • informujeme o dění ve škole, přednášíme, publikujeme
 • vítáme odezvu okolí

 

Nutné je i vybudování sportovního zázemí pro žáky i sportovce na školním hříšti, které se budeme snažit zafinancovat z dotačních grantů KÚSK, pořp. fondů EU.

Významným cílem v oblasti financování je finanční soběstačnost školy při financování platů zaměstnanců. Toho lze dosáhnout příznivým demografickým vývojem (nárůst počtu žáků – počet prvňáčků prozatím vždy převýšil 10 žáků) a zároveň zvyšující se kvalitou vzdělávání na naší škole, nabídkou zajímavých akcí.

 

V Kmetiněvsi dne 6. 1. 2013 Mgr. Pavla Havlová

ředitelka školy

Účinnost od: 1. 9. 2017
Spisový znak: 2.1
Skartační znak: A 

Tento pokyn vychází z:

 • § 123 odst. 2 a odst. 4 školského zákona, dále podle
 • § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

Čl. I Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole.

Čl. II Výše úplaty

Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Pro školní rok 2017/2018 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši: 370,- Kč.

Čl. III Snížení úplaty

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:

a) které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce(z důvodu nemoci),snížená úplata je stanovena na částku 0 Kč.

V tomto případě musí být nemoc potvrzena od lékaře.

b) kterému je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně (pobírání rodičovského příspěvku, příspěvku při péči o blízkou osobu, viz § 6 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), ve výši 2/3 stanovené výše úplaty,

snížená úplata je stanovena na částku 247 Kč,

 c) kterému je docházka do mateřské školy omezena na nejvýše 5 dní v měsíci (dítě nedosáhlo 3 roků), snížená úplata stanovena není, z důvodu toho, že taková docházka v tomto školním roce není.

d) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

 

O výši snížení úplaty informuje ředitelka mateřské školy prostřednictvím informační tabule.

Čl. IV Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15 dne příslušného kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

Čl. V Osvobození od placení úplaty

a) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

b) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Čl. VI Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

 

V Kmetiněvsi dne 1. 9. 2017                                         

Mgr. Pavla Havlová

ředitelka školy

čtvrtek, 14 srpen 2014 00:00

Kritéria pro přijetí do MŠ

Obsah :

ČL. 1. Údaje o kritériích
ČL. 2. Kritéria
ČL. 3. Závěrečná ustanoveníČL. 1. Údaje o kritériích
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves, stanovila nová následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:ČL. 2. Kritéria

1. děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky (§ 38 odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb.) s místem trvalého bydliště na území zřizovatele.
2. děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky (§ 38 odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb.) s místem trvalého bydliště v přilehlých obcí bez MŠ.
3. Děti s místem trvalého bydliště na území zřizovatele, které jsou přihlášené k celodenní docházce. Děti, které dovrší 3 let nejpozději 31. 8. před začátkem následujícího školního roku.
4. Děti s místem trvalého bydliště v přilehlých obcí bez MŠ, které jsou přihlášené k celodenní docházce. Děti, které dovrší 3 let nejpozději 31. 8. před začátkem následujícího školního roku
5. Děti, které dovrší 3 let do 31. 12. následujícího školního roku, s místem trvalého bydliště na území zřizovatele.
6. Věk dětí dle data narození, tedy sestupně od nejstaršího po nejmladší.
7. Ostatní děti.

Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění místa v MŠ do výše stanovené kapacity školy.


Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění místa v MŠ do výše stanovené kapacity školy.

ČL. 3. . Závěrečná ustanovení
Zrušovací účinnost: Tímto se zrušují kritéria vydaná pro přijímaní dětí v předchozích letech. Nová kritéria jsou závazná pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou veřejnost.

Účinnost: 14. 10. 2014Mgr. Pavla Havlová, ředitelka školy

Strana 1 z 4

Kalendář akcí

26 únor 2018

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny se blíží!

detail
26 únor 2018

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny se blíží!

detail
26 únor 2018

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny se blíží!

detail

Kontakty

ZŠ a MŠ Kmetiněves
Kmetiněves 77, p. Hospozín, 273 22
IČO: 75034875 | IZO: 102086745

Tel.: +420 315 766 010
E-mail: zskmetineves@seznam.cz
Web: www.zskmetineves.cz