Navigace:

Rozvoj škol na území Slaný

Napsal(a):  | 14.08.2014

Název projektu: Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0011

Město Slaný podalo v lednu roku 2014 v rámci 46. výzvy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 7.1. Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 7.1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání, žádost o poskytnutí finanční podpory ze sdružených prostředků strukturálních fondů EU, konkrétně z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR, na projekt: Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0011.

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce a motivovanost k dalšímu vzdělávání u žáků základních škol na území ORP Slaný ve spolupráci 10 ZŠ, a to prostřednictvím 5 klíčových aktivit (dále jen „KA“) rozdělených do dvou okruhů, a to vnitřního a vnějšího. Vnitřní okruh je zaměřen na individuální podporu žáků ohrožených školní neúspěšností prostřednictvím individuálních podpůrných plánů a z něj vyplývajících aktivit (formou konzultací, asistence, mimoškolní přípravy apod.) a na profesní přípravu žáků a orientaci na trhu práce. Vnější okruh je pak zaměřen na přípravu pedagogů na nové prvky a aspekty v jejich běžné pedagogické praxi související s hlavním cílem projektu, a to prostřednictvím vzdělávání, výměny zkušeností apod.

 

Dílčí cíle projektu jsou:

  • vybrat minimálně 2 žáky z každého ročníku zapojených škol a zpracovat a realizovat plán jejich podpory, a to včetně mimoškolní přípravy a zapojení asistentů pedagoga
  • realizovat společná setkání zapojených subjektů se strukturovanou a moderovanou diskusí minimálně 5x za dobu projektu
  • zprostředkovat a realizovat vzájemné návštěvy pedagogů ve školách i vyučovacích hodinách škol i dalších partnerů minimálně 10x za dobu projektu
  • realizovat projektové dny profesní orientace pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
  • realizovat vzdělávací aktivity DVPP pro pedagogy zapojených škol souvisejících s tématem podpory žáků ohrožených studijním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání a/nebo s tématem profesní orientace a inkluze pro minimálně 22 osob
  • ve spolupráci se zapojenými školami vybrat témata vhodná ke zpracování, diskusi a cílené podpoře
  • ve spolupráci se zapojenými subjekty zpracovat návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Slaný

Klíčové aktivity projektu jsou:

01 KA 1 – Aktivní individuální přístup, tvorba a realizace individuálních plánů – vnitřní okruh

- v této aktivitě dojde k výběru dvou žáků ze všech ročníků jednotlivých škol, pro které bude připraven plán na jejich podporu; podpora potrvá 1 rok, poté bude zpracována případová studie vývoje podpory a především posunu výsledků vybraných žáků

- bude vytvořena role koordinátorů individuální podpory a vzdělávání na zapojených školách, supervizora a sítě konzultantů individuální podpory

- v závěru projektu proběhne multiplikační workshop, kde se budou prezentovat nově nabyté zkušenosti, informace a poznatky, jakož i výstupy projektu individuální podpory žáků

02 KA 2 – Asistence při výuce, mimoškolní příprava – vnitřní okruh

- na základě zpracovaných individuálních plánů bude probíhat podpora v oblasti asistence při výuce a též podporovaná mimoškolní příprava

- dojde k vytvoření pozice asistenta/ů vybraných žáků v každé zapojené škole

- dojde k vytvoření pozice mimoškolního lektora/ů vybraných žáků v každé zapojené škole

- budou vytvořena mobilní a pevná pracovní místa pro možnost mimoškolní přípravy a v případě 3 škol se toto pracoviště následně stane součástí nově zřízeného školního klubu

03 KA 3 – Podpora zájmu o další vzdělávání, profesní orientace žáků ZŠ – vnitřní okruh

- exkurze u vybraných zaměstnavatelů v rámci projektového dne pro žáky 1. stupně ZŠ

- exkurze u vybraných zaměstnavatelů a na středních školách s navazující moderovanou diskusí v rámci projektového dne pro žáky 2. stupně ZŠ

- zpracování tematických vzdělávacích materiálů (profesní oblast)

- zapojení vybraných pedagogů do klíčové aktivity

04 KA 4 – Multidisciplinární spolupráce organizací – setkání, návštěvy. Vzdělávání pedagogů – vnější okruh

- společná setkání s diskuzí zaměřená na identifikaci klíčových témat pro rozvoj základního vzdělávání v ORP Slaný, na oblast prevence školní neúspěšnosti, předčasné opouštění vzdělávacího systému, profesní orientaci žáků ZŠ a celkový inkluzivní přístup a jeho rozšíření do prostředí základních škol v ORP Slaný

- dílčí setkání pracovních skupin dle klíčových témat pro tvorbu Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání (dále jen „LSRZV“) v lokalitě Slaný

- vzdělávání v kurzech pro pedagogy

05 KA 5 – Tvorba návrhu LSRZV – vnější okruh

- vznikne návrh Lokální strategie základního vzdělávání v ORP Slaný, která bude vycházet z vytvořené vize, legislativního rámce, SWOT analýzy a bude zakončena plánem rozvoje, kde bude vytyčen základní cíl, cesty a opatření vedoucí k jeho naplnění v určitém časovém období a měřitelný výstup, dle kterého bude možné sledovat naplnění cíle

 

Více informací o projektu najdete na webových stránkách města Slaný:

http://www.meuslany.cz/cs/rozvoj-mesta/vyznamne-neinvesticni-akce-mesta/probihajici-akce/rozvoj-skol-na-uzemi-obce-s-rozsirenou-pusobnosti-slany/ 

 

Termín realizace: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

 

Celkové náklady akce: 7 829 976,00 Kč

Kalendář akcí

23 duben 2019

Plavání

Lekce plavání začínají! Opět v bazénu v Roudnici ...

detail
30 duben 2019

Plavání

detail
07 květen 2019

Plavání

detail

Kontakty

ZŠ a MŠ Kmetiněves
Kmetiněves 77, p. Hospozín, 273 22
IČO: 75034875 | IZO: 102086745

Tel.: +420 315 766 010
E-mail: zskmetineves@seznam.cz
Web: www.zskmetineves.cz