Navigace:

Rozvoj škol na území Slaný

Napsal(a):  | 14.08.2014

Název projektu: Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0011

Město Slaný podalo v lednu roku 2014 v rámci 46. výzvy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 7.1. Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 7.1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání, žádost o poskytnutí finanční podpory ze sdružených prostředků strukturálních fondů EU, konkrétně z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR, na projekt: Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0011.

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce a motivovanost k dalšímu vzdělávání u žáků základních škol na území ORP Slaný ve spolupráci 10 ZŠ, a to prostřednictvím 5 klíčových aktivit (dále jen „KA“) rozdělených do dvou okruhů, a to vnitřního a vnějšího. Vnitřní okruh je zaměřen na individuální podporu žáků ohrožených školní neúspěšností prostřednictvím individuálních podpůrných plánů a z něj vyplývajících aktivit (formou konzultací, asistence, mimoškolní přípravy apod.) a na profesní přípravu žáků a orientaci na trhu práce. Vnější okruh je pak zaměřen na přípravu pedagogů na nové prvky a aspekty v jejich běžné pedagogické praxi související s hlavním cílem projektu, a to prostřednictvím vzdělávání, výměny zkušeností apod.

 

Dílčí cíle projektu jsou:

  • vybrat minimálně 2 žáky z každého ročníku zapojených škol a zpracovat a realizovat plán jejich podpory, a to včetně mimoškolní přípravy a zapojení asistentů pedagoga
  • realizovat společná setkání zapojených subjektů se strukturovanou a moderovanou diskusí minimálně 5x za dobu projektu
  • zprostředkovat a realizovat vzájemné návštěvy pedagogů ve školách i vyučovacích hodinách škol i dalších partnerů minimálně 10x za dobu projektu
  • realizovat projektové dny profesní orientace pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
  • realizovat vzdělávací aktivity DVPP pro pedagogy zapojených škol souvisejících s tématem podpory žáků ohrožených studijním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání a/nebo s tématem profesní orientace a inkluze pro minimálně 22 osob
  • ve spolupráci se zapojenými školami vybrat témata vhodná ke zpracování, diskusi a cílené podpoře
  • ve spolupráci se zapojenými subjekty zpracovat návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Slaný

Klíčové aktivity projektu jsou:

01 KA 1 – Aktivní individuální přístup, tvorba a realizace individuálních plánů – vnitřní okruh

- v této aktivitě dojde k výběru dvou žáků ze všech ročníků jednotlivých škol, pro které bude připraven plán na jejich podporu; podpora potrvá 1 rok, poté bude zpracována případová studie vývoje podpory a především posunu výsledků vybraných žáků

- bude vytvořena role koordinátorů individuální podpory a vzdělávání na zapojených školách, supervizora a sítě konzultantů individuální podpory

- v závěru projektu proběhne multiplikační workshop, kde se budou prezentovat nově nabyté zkušenosti, informace a poznatky, jakož i výstupy projektu individuální podpory žáků

02 KA 2 – Asistence při výuce, mimoškolní příprava – vnitřní okruh

- na základě zpracovaných individuálních plánů bude probíhat podpora v oblasti asistence při výuce a též podporovaná mimoškolní příprava

- dojde k vytvoření pozice asistenta/ů vybraných žáků v každé zapojené škole

- dojde k vytvoření pozice mimoškolního lektora/ů vybraných žáků v každé zapojené škole

- budou vytvořena mobilní a pevná pracovní místa pro možnost mimoškolní přípravy a v případě 3 škol se toto pracoviště následně stane součástí nově zřízeného školního klubu

03 KA 3 – Podpora zájmu o další vzdělávání, profesní orientace žáků ZŠ – vnitřní okruh

- exkurze u vybraných zaměstnavatelů v rámci projektového dne pro žáky 1. stupně ZŠ

- exkurze u vybraných zaměstnavatelů a na středních školách s navazující moderovanou diskusí v rámci projektového dne pro žáky 2. stupně ZŠ

- zpracování tematických vzdělávacích materiálů (profesní oblast)

- zapojení vybraných pedagogů do klíčové aktivity

04 KA 4 – Multidisciplinární spolupráce organizací – setkání, návštěvy. Vzdělávání pedagogů – vnější okruh

- společná setkání s diskuzí zaměřená na identifikaci klíčových témat pro rozvoj základního vzdělávání v ORP Slaný, na oblast prevence školní neúspěšnosti, předčasné opouštění vzdělávacího systému, profesní orientaci žáků ZŠ a celkový inkluzivní přístup a jeho rozšíření do prostředí základních škol v ORP Slaný

- dílčí setkání pracovních skupin dle klíčových témat pro tvorbu Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání (dále jen „LSRZV“) v lokalitě Slaný

- vzdělávání v kurzech pro pedagogy

05 KA 5 – Tvorba návrhu LSRZV – vnější okruh

- vznikne návrh Lokální strategie základního vzdělávání v ORP Slaný, která bude vycházet z vytvořené vize, legislativního rámce, SWOT analýzy a bude zakončena plánem rozvoje, kde bude vytyčen základní cíl, cesty a opatření vedoucí k jeho naplnění v určitém časovém období a měřitelný výstup, dle kterého bude možné sledovat naplnění cíle

 

Více informací o projektu najdete na webových stránkách města Slaný:

http://www.meuslany.cz/cs/rozvoj-mesta/vyznamne-neinvesticni-akce-mesta/probihajici-akce/rozvoj-skol-na-uzemi-obce-s-rozsirenou-pusobnosti-slany/ 

 

Termín realizace: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

 

Celkové náklady akce: 7 829 976,00 Kč

Kalendář akcí

18 červen 2019

Plavání

detail
25 červen 2019

Plavání

detail
28 červen 2019

Slavnostní předávání vysvědčení

Na školním dvoře bude slavnostně předáno vysvědč...

detail

Kontakty

ZŠ a MŠ Kmetiněves
Kmetiněves 77, p. Hospozín, 273 22
IČO: 75034875 | IZO: 102086745

Tel.: +420 315 766 010
E-mail: zskmetineves@seznam.cz
Web: www.zskmetineves.cz