Navigace:

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Havlová

 • Kontakt: 315766010
 • Konzultační hodiny pro žáky a učitele:
 • Pondělí : 13.00 – 14.00 hod. 
 • Jinak dle domluvy kdykoliv

I. Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi

a) správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze integrovaných žáků, tvorba přehledů pro učitele (průběžně)
b) konzultace problémů s učiteli (průběžně)
c) konzultace individuálních učebních plánů s rodiči ( při zavádění, změnách a hodnocení plánů)
d) zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace s psychologem a speciálním pedagogem
e) informovat rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
f) pomáhat třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dávat návrhy na další péči o tyto žáky
g) vyhledávat mimořádně nadané děti, participace na úpravách jejich učiva

II. Volba povolání

a) Poskytovat individuální konzultace pro žáky 5. ročníků a rodiče (průběžně)
b) Informovat o studijních možnostech - individuálně
c) Základní informace pro rodiče budou poskytnuty na úvodních celoškolních schůzkách
v září
d) Vedení dokumentace spojené s volbou povolání (průběžně dle zájemců o přijetí na osmiletá gymnázia)

III. Termíny

a) Přijímací řízení na víceletá gymnázia proběhne v dubnu 2016

b) Zápis do 1. třídy proběhne dne 15. ledna 2016 od 13.00 do 16.00

 

IV. Normativní a metodické materiály

Vyhláška č. 72/2005 Sb.,

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

 

Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4)Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Co se na kroužku naučíme?

 

 

 

 

 

 

 • pozdravy (Hallo, Good-bye...)
 • odpovědět na otázky "Whats your name?", "How are you?"...
 • barvy (colours)
 • věci ve třídě (classroom)
 • popsat dům (house)
 • pokoje v domě (rooms)
 • jídlo (food)
 • ovoce a zeleninu (fruit, vegetables)
 • zvířata (animals) a spoustu dalších...

Kromě toho budeme hrát hry, např. "Simon says" nebo "Tichá pošta". Budeme si číst pohádky, a také se na pár pohádek podíváme na DVD. Chybět nebudou ani programy v angličtině na počítačích.

Angličtinu vyučuje rodilý mluvčí Steven O´Connor, asistent Jaromír Vadinský. Kroužek je rozdělen do tří skupin:

 1. 12.00 - 12.25 - MŠ + 1. třída
 2. 12.30 - 12.55 - 2. třída
 3. 13.00 - 13.30 - 3. - 5. třída

 Začínáme ve středu 5. 10. 2016.

Kroužek jen určen pro všechny děti, které mají rády sportovní zápolení a rády cvičí. Budeme hrát míčové hry, posilovat, soutěžit, připravovat se na jarní atletické závody, turnaje ve vybíjené a mnoho dalších.

v pondělí jednou za čtrnáct dní, první lekce je v pondělí 3. 10. 2016:

 • 1. skupina (4., 5. ročník)      12:55 - 13:30
 • 2. skupina (1. - 3. ročník)     13:30 - 14:05

Vedoucí kroužku: Mgr. Jana HofmanováNa kroužku počítač hrou, při kterém se budeme scházet v počítačové učebně se seznámíme zábavnou formou se základní obsluhou počítače, budeme si opakovat učivo prostřednictvím zábavných výukových programů, a také si zasurfujeme na internetu :-)

 

 

 

 

 

Každé úterý od 13.00 do 13.30 a od 13.30 do 14.00,

 • 1. skupina (4., 5. ročník)         13.00 - 13.30, resp. 14.00 (4. 10. 2016, další za 14 dní)
 • 2. skupina (1. - 3. ročník)        13.00 - 13.30, resp. 14.00 (11. 10. 2016, další za 14 dní)

začínáme v úterý 4. 10. 2016. V každé skupině může být maximálně 8 žáků, bude-li více zájemců, budou rozděleni do více skupin s tím, že bude kroužek pro dvě skupiny jednou za čtrnáct dní (tzn. první dvě skupiny začnou 4. 10. 2016, další dvě skupiny pak 11. 10.)

 

Vedoucí kroužku: Mgr. Jaromír Vadinský

 • ZŠ a MŠ Kmetiněves
 • Kmetiněves 77
 • p. Hospozín
 • 273 22

 

 • tel. 315 766 010
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • www.zskmetineves.cz 

 

 • IČO: 75034875
 • IZO: 102086745

 

Kde nás najdete:

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Kmetiněves

Kmetiněves 77, 273 22 Hospozín

315 766 010

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vypracoval:

Mgr. Pavla Havlová, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Pavla Havlová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

23. 11. 2015

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

 

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

 

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou.

 

 

Poslání školní družiny

 

            Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.   Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

            Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

 

 

 

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 

1.1 Žáci  jsou povinni

 1. a) řádně docházet do školní družiny,
 2. b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
 4. d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 5. e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

 

1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

 

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

 

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

 

1.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

 

1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

 

1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony a je zakázáno pořizovat jakékoli audiovizuální nahrávky ve škole i ve školní družině.

 

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

  

Přihlašování a odhlašování

Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

2.1 Ve školní družině zajišťuje vychovatelka přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

 

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

 

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

 

 1. 4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

 2. a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 

 1. b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

 

 1. c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

 

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

2.5 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

 

     

 1. Organizace činnosti

 

 1. 1 Provozní doba ŠD je od 11.40 do 16.00 hodin.

 

 1. 2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,
 2. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 3. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 4. požádá o pomoc Policii ČR,

 

 1. 3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

 

 1. 4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky školní družiny.

 

 1. 5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

 1. 6 Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a klubu stanovený pro oddělení nebo skupinu.

 

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

 

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce, resp. v osobním dotazníku žáka tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

            Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

   

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

 

5.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

 

 

 

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

 

5.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 

 1. Dokumentace

 

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
 3. celoroční plán činnosti.
 4. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 5. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
 6. knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů – společná pro ZŠ

 

 

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 23. 11. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

V Kmetiněvsi dne 23. 11. 2015                                                    Mgr. Pavla Havlová

                                                                                                           ředitelka školy

 

 

Školní řád Mateřské školy Kmetiněves

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád Mateřské školy Kmetiněves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal :

Ředitelka Mateřské školy Kmetiněves Mgr. Pavla Havlová

 

 

Účinnost :

od 14. 10. 2014

 

 

Závaznost :

Školní řád je závazný pro všechny rodiče i zaměstnance MŠ

 

 

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

 

 


O b s a h                                                                                                                  

 I.       Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
 2. Přijímací řízení
 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
 4. Povinnosti zákonných zástupců
 5. Upřesnění zodpovědnosti
 6. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

 1. UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 • PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
 2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY DĚTÍ A JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 2. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 V. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                                       
 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
 2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ         
                                                                            
 1. Účinnost a platnost školního řádu
 2. Změny a dodatky školního řádu
 3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

 

Ředitelka Mgr. Pavla Havlová, v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŚ Kmetiněves

 

 

Čl. I

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

 • Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat odchylky ve vývoji dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

 

 • Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

 

 • Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

 

 1. Přijímací řízení

 

 • Zápis dětí do MŠ probíhá od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.
 • Dítě přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ. Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v ředitelně školy. Do třiceti dnů po podání žádosti obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem §50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijímání dětí též k nahlédnutí na web. stránkách školy.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu pediatr, a to před nástupem dítěte do MŠ.

Bez vyplněného a lékařem potvrzeného evidenčního listu nelze dítě do MŠ přijmout.

 • Každé přijaté dítě má právo
 1. na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

 

 

 

 1. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

 

 • Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo
 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 3. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 4. na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 5. přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 6. stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům

 

 

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců

 

 • Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní
 1. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené
 2. zajistit dítěti pevnou obuv do třídy /klasické bačkory,zdravotní sandále/ , i na pobyt venku !!!
 3. na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění a výskyt vší
 5. do MŠ patří pouze děti zdravé, učitelka může rozhodnout o nepřijetí dítěte z důvodu špatného zdravotního stavu / v zájmu zachování zdraví ostatních dětí/ a může požadovat potvrzení od pediatra, že je dítě způsobilé MŠ navštěvovat
 6. rodiče se zavazují, že při pobytu v MŠ je dítě schopno říci si o potřebu na WC a nemá pleny
 7. oznamovat nepřítomnost dítěte – do 8:00 hod nebo při plánované nepřítomnosti předem
 8. oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny tel. spojení na rodiče, změny pojišťovny, narození sourozence, rozvod,svěření do péče…/
 9. dodržovat stanovené termíny úplaty za předškolní vzdělávání a stravování a bezpodmínečně je dodržet
 10. dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ – 6.30 – 16.30 příchod do 8h, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká
 11. sledovat informační nástěnky v chodbách a šatnách
 12. řídí se školním řádem MŠ

 

 

 1. Upřesnění zodpovědnosti

 

 • Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě po předání dítěte rodičem ve třídě

 

 • Zákonní zástupci předávají a přebírají dítě před a po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

 • V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Na základě „ Prohlášení o vydání dítěte pověřenému zástupci“, které je podepsané zákonnými zástupci dítěte a uložené u třídních učitelek je možno dítě předat pověřené osobě.

 

 

 

 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

Mateřská škola Kmetiněves je zařízení poskytující celodenní provoz

 

 • Úhrada úplaty za vzdělávání

 

 Celodenní docházka - dle aktuálního školního roku, viz příloha pokyn ředitelky školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 Docházka na 4h a 5 dní v měsíci - viz. tamtéž

 • Děti, které v příslušném školním roce dovrší věku 6 let (§ 123 odst. 2 školského zákona, vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců) jsou úplaty zproštěny
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14/2005 Sb.,§6, odst.6)
 • školné může být za určitých podmínek sníženo či prominuto (o snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka MŠ.)
 • Rodičům dítěte, které nebude z důvodu nemoci chodit do MŠ po celý měsíc se snižuje úplata na 200 Kč. Rodiče, kteří žádají o snížení úplaty, podají v MŠ žádost o snížení úplaty na příslušném formuláři do desátého následujícího měsíce a předloží potvrzení od pediatra.

 

 

 • Úhrada úplaty za školní stravování, změna od 1. 11. 2014

 

 Přesnídávka   - 7kč

 Oběd              - 22kč

 Svačina          - 7kč

 

 1. úplata / školné i stravné / za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne v příslušném kalendářním měsíci,
 2. ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
 3. úplata se hradí v hotovosti u vedoucí školní jídelny

 

 

 

Čl. II

ukončení PŘEDŠKOLNÍHO vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 • 35zákona č. 561/2004Sb.,školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

 

Čl. III

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

 • Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16.30 hodin. Rodiče se v šatně zbytečně nezdržují, respektují uzamykání vchodu v 8.00h z bezpečnostních důvodů a uzamykání v 16.30h z důvodu ukončení provozu. Na konci provozu jsou povinni opustit areál MŠ.

 

 • V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem

 

 • Mateřská škola Kmetiněves má jednu třídu.

Smíšené oddělení 3 - 6 let

 

 • Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 

 1. Vnitřní denní režim při vzdělávání

 

REŽIM DNE

RANNÍ BLOK

6:30 – 8:00

 • Hry a činnosti dle volby dětí, individuální a skupinové činnosti

8:00 – 8:30

 • Pití, počasí, rozcvička

DOPOLEDNÍ BLOK

8:30 – 9:00

 • Dopolední svačina, upevňování návyků sebeobsluhy a samostatnosti

9:00 – 9:30

 • Řízená činnost

9:30 – 11:45

 • Příprava na pobyt venku, pobyt venku, vycházky do okolí MŠ,

poznávání přírody, pohybové aktivity na školním hřišti a dvoře, návrat do MŠ, převlékání

11:45 – 12:15

 • Hygiena, oběd

12:15 -   12:30

 • Hygiena, příprava na odpočinek (pohádka)

ODPOLEDNÍ BLOK

12:30 – 14:00

 • Polední klid (odpočinek, spánek)

14:00 – 14:30

 • Oblékání, hygiena, úklid, odpolední svačina

14:30 – 16:30

 • Volné hry dětí, individuální práce s dětmi, pobyt venku

 

 

organizace školního stravování

 

Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

 Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna, která je součástí MŠ. Při přípravě jídel postupuje podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

 Stravování dětí probíhá k tomu určené místnosti – jídelně, která není využívána pro jinou činnost.

 

 Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

 

 

Čl. IV

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY DĚTÍ A JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Dítě nesmí být vpuštěno do budovy školy bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v tomto Školním řádu.

 

Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění (formuláře jsou u pedagogů nebo ředitelky) vystaveného zákonným zástupcem, které musí obsahovat: datum, jméno osoby která dítě odvádí, číslo OP, který musí při převzetí dítěte předložit, jméno dítěte, podpis rodiče. Bez písemného pověření nelze vydat dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci!!! Pokud bude pověření trvalého charakteru, platí na dobu neurčitou.

Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči.

 

Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a výukou, a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (např. výlety, návštěvy kulturních představení)

Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:

 • V budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nenosí pantofle.
 • Za deštivého počasí nosí děti s sebou pláštěnky, v žádném případě deštníky, se kterými by mohly někoho poranit.
 • Do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz.
 • při přesunech po hlavní komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami
 • cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí
 • při cvičení a dalších pohybových aktivitách je před použitím provedena kontrola tělocvičného náčiní
 • Při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí škole při příchodu a při převzetí dětí rodiči při odchodu dětí ze školy) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko.
 • Děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek/alkohol, kouření, drogy a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole. Tato osoba bude řádně poučena o povinnostech při výkonu dozoru a o tomto poučení bude proveden písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše (týká se to také akcí školy a nutných provozně-organizačních záležitostí).
 • Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů KHS. Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí.

 

 

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 

 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

 1. přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
  • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
  • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
  • skupina k přesunu využívá především chodníků
  • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
  • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

 

 1. pobyt dětí v přírodě
  • využívají se pouze známá bezpečná místa
  • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
  • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 2. rozdělávání ohně
  • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, drakiády, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
  • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
  • za přítomnosti pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni
  • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
  • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
  • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně
 3. sportovní činnosti a pohybové aktivity
  • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
  • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

 1. pracovní a výtvarné činnosti
  • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy

 

Povinnosti dětí

 • chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)
 • po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo
 • po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papírové předměty použité k činnosti apod.)
 • být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce, vyčistit zuby – zejména starší děti)
 • oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam)
 • dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči
 • upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod.)
 • neničit práci ostatních
 • dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.
 • chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se empaticky)
 • Každé dítě, které si způsobí zranění, případně zjistí zranění svého spolužáka, informuje o této události učitelku MŠ, nebo jiného zaměstnance školy.

Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, seznamuje škola s tímto školním řádem všechny zaměstnance školy, všechny děti a informuje rodiče o jeho vydání.

Škola pak dále průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a aktivitách, které přímo souvisejí s činností školy, nebo jsou školou organizovány. Toto poučení provádějí vždy pedagogičtí zaměstnanci, při tomto poučení budou postupovat podle schválených tematických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, které se nemohly poučení zúčastnit (např. z důvodu nemoci) budou poučeni dodatečně, v nejbližším možném termínu. O provedeném poučení bude proveden vždy zápis v třídní knize.

 

 

 

V případě úrazu dítěte bude postupováno takto:

 

 • Pedagogický pracovník zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných poranění, např. oděrky apod.).
 • U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o dalším postupu.
 • u ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) vždy osoba poskytující první pomoc
 • V případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy a doprovodí dítě na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice)
 • Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.

 

Evidence úrazů

 

 • O každém (i drobném) poranění provede vyučující pedagogický pracovník záznam do knihy úrazů
 • V případech stanovených příslušným předpisem (vyhl. MŠMT č. 64/2005, v platném znění) vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte.

 

Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy školení v poskytování první pomoci.

 

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování).

 

 

Součásti každodenní vzdělávací práce je působení učitelky na děti ve smyslu rozvíjení pozitivních vztahů, vedení ke kamarádství, ohleduplnosti, toleranci. Povinností učitelky je předcházet konfliktním situacím mezi dětmi, aby nedocházelo k nepřátelství a násilí. V případě neřešení těchto problémů by mohlo dojít k diskriminaci některého dítěte, což je nežádoucím jevem.

 

 

Čl. V

 

 

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

 

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
 

Čl. VI

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Účinnost a platnost školního řádu

 

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od       14. 10. 2014

 

 1. Změny a dodatky školního řádu

 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

 1. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

 • Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

 

 • Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při    jejich nástupu do práce.

 

 • O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce          dětí jedním výtiskem na informační nástěnkách jednotlivých tříd, a také ústním upozorněním při zahajovací třídní schůzce na      začátku školního roku, kde zákonní zástupci stvrdí své seznámení podpisem do prezenční listiny.

 

Pedagogové nezasahují do rodin dětí, chovají se vůči rodičům taktně, pedagogové a rodiče jsou k sobě navzájem ohleduplní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kmetiněvsi dne: 14. 10. 2014                                                       Mgr. Pavla Havlová

                                                                                                              ředitelka školy

 

 


 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu

 

 

Čl. I.     Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání: nový bod č. 1.4:

            S účinností od 1. 9. 2017 podle § 34 odst. 1 od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

 

změna bodu č. 1.3:

text: Mateřská škola Kmetiněves má jednu třídu. Smíšené oddělení 3 - 6 let

je nahrazen textem: Mateřská škola při Základní škole a Mateřské škole Kmetiněves má jednu třídu. Smíšené oddělení 2 - 6 let

nový bod č. 4.1, m):

Omlouvání neúčasti ve vzdělávání:

            Zákonní zástupci musí své děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, omluvit v případě neúčasti ve vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen oznámit mateřské škole důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů (telefonicky, emailem). Po návratu do mateřské školy uvedou důvody nepřítomnosti dítěte do notýsku. Notýsek obdrží zákonní zástupci dětí v mateřské škole.

            Pokud bude chtít zákonný zástupce dítěte uvolnit své dítě z důvodu ozdravného pobytu, musí o toto požádat ředitelku školy, a to 14 dní předem.

 

Účinnost: od 1. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

V Kmetiněvsi dne 31. 8. 2017                                                      Mgr. Pavla Havlová

                                                                                                           ředitelka školy

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kmetiněves v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 30. března 2017

pro zákonné zástupce žáků a dětí od 7.00 do 8.00 hodin a od 13.00 do 14.30 hodin ve vestibulu školy,

pro pedagogické zaměstnance od 12.00 do 14.00 hodin v ředitelně školy.

Kandidátní listina pro zákonné zástupce žáků a dětí:

Hana Kalousová

Gabriela Mikešová

Kandidátní listina pro pedagogické zaměstnance:

Mgr. Jana Hofmanová

Mgr. Jaromír Vadinský

Další informace naleznete níže.

 

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. Zde je stanovena struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o Základní škole a Mateřské škole Kmetiněves, Kmetiněves 77, Hospozín 273 22 (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

01. Oficiální název, právní forma
 • Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves, Kmetiněves 77, Hospozín, 273 22
 • příspěvková organizace
02. Důvod a způsob založení

Škola v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení.

Zřizovatel:

 • Obec Kmetiněves
 • Kmetiněves 17, 273 22 Hospozín
 • IČ: 00234532
 • webové stránky: www.kmetineves.cz 

ZŠ je příspěvková organizace. Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně. Podepisování za organizaci se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu organizace připojí ředitelka svůj podpis.

Pravomoce a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

03. Organizační struktura

Organizační složky školy:

 • organizace zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů a stravování žáků,
 • zabezpečuje výchovu , sportovní vyžití, výuku a využití volného času. Činnost je vymezena zákonem č. 29/1984 Sb. v platném znění.
 • provozuje Mateřskou školu, školní jídelnu
 • součástí organizace je školní družina, zabezpečuje sportovní hry a soutěže v rámci výchovy a sportu, zabezpečuje činnost v následujících oblastech: kulturně-společenské, rozvoj estetické výchovy, vzdělávací činnost, besedy a semináře, krátkodobý pronájem nebo výpůjčka nebytových prostor ( třídy, tělocvična, jídelna ) pro vzdělávací, kulturně-společenské a sportovní účely bez souhlasu zřizovatele
 • Organizační řád školy

Ředitelka:

 • Mgr. Pavla Havlová
04. Kontaktní spojení
04.1. Poštovní adresa - sídlo
 • ZŠ a MŠ Kmetiněves
 • Kmetiněves 77
 • 273 22, Hospozín
04.2. Adresa školy pro osobní návštěvu
 • ZŠ a MŠ Kmetiněves
 • Kmetiněves 77
 • 273 22, Hospozín
04.3. Úřední hodiny
 • dle dohody s ředitelkou
04.4. Telefonní čísla
 • +420 315 766 010 škola
04.5. Číslo faxu
 • není
04.6. Adresa Internetové stránky
04.7. Adresa e-podatelny
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
04.8. Další elektronické adresy
 •  nejsou 
05. Bankovní spojení (číslo účtu)  27-7169430227/0100
06. Identifikační číslo (IČ)
 • 75034875
07. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 • Škola není plátcem DPH
08. Dokumenty
08.1. Rejstřík škol
 • Datum zápisu školy do rejstříku: 1. 1. 2005
 • Datum zahájení činnosti: 27. 3. 1996
 • IZO: 102086745
08.2. Dokumenty školy
 • viz dokumenty školy
 • ŠVP - školní vzdělávací program
 • Školní řád
 • Provozní řády
09. Žádat o informace lze
 • Osobně v kanceláři školy nebo
 • Telefonicky na čísle +420 315 766 010
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • Osobně v ředitelně školy ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22 Hospozín
 • Telefonicky na čísle +420 315 766 010
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobním podáním v kanceláři školy ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín
 • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
12. Formuláře
 • najdete v sekci dokumenty školy
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín jedná a rozhoduje.
 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad nebyl zatím vydán
15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
16.1. Vzory licenčních smluv
 • NE
16.2. Výhradní licence § 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2009, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

Starší výroční zprávy:

 • v dokumentech - výroční zprávy
18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • V roce 2012 nebyly poskytnuty žádné informace
 • V roce 2013 nebyly poskytnuty žádné informace
Strana 4 z 4

Kalendář akcí

13 prosinec 2017

Planetárium

Ve středu přijede pojízdné planetárium, cena 100,- ...

detail
20 prosinec 2017

Turnaj ve vybíjené

Ve středu 20. prosince se koná tradiční vánoční t...

detail
22 prosinec 2017

Ředitelské volno

Z důvodu záruční opravy podlahy v přízemí vyhlaš...

detail

Kontakty

ZŠ a MŠ Kmetiněves
Kmetiněves 77, p. Hospozín, 273 22
IČO: 75034875 | IZO: 102086745

Tel.: +420 315 766 010
E-mail: zskmetineves@seznam.cz
Web: www.zskmetineves.cz