Navigace:

Identifikace školy

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. Zde je stanovena struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o Základní škole a Mateřské škole Kmetiněves, Kmetiněves 77, Hospozín 273 22 (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

01. Oficiální název, právní forma
 • Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves, Kmetiněves 77, Hospozín, 273 22
 • příspěvková organizace
02. Důvod a způsob založení

Škola v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení.

Zřizovatel:

 • Obec Kmetiněves
 • Kmetiněves 17, 273 22 Hospozín
 • IČ: 00234532
 • webové stránky: www.kmetineves.cz 

ZŠ je příspěvková organizace. Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně. Podepisování za organizaci se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu organizace připojí ředitelka svůj podpis.

Pravomoce a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

03. Organizační struktura

Organizační složky školy:

 • organizace zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů a stravování žáků,
 • zabezpečuje výchovu , sportovní vyžití, výuku a využití volného času. Činnost je vymezena zákonem č. 29/1984 Sb. v platném znění.
 • provozuje Mateřskou školu, školní jídelnu
 • součástí organizace je školní družina, zabezpečuje sportovní hry a soutěže v rámci výchovy a sportu, zabezpečuje činnost v následujících oblastech: kulturně-společenské, rozvoj estetické výchovy, vzdělávací činnost, besedy a semináře, krátkodobý pronájem nebo výpůjčka nebytových prostor ( třídy, tělocvična, jídelna ) pro vzdělávací, kulturně-společenské a sportovní účely bez souhlasu zřizovatele
 • Organizační řád školy

Ředitelka:

 • Mgr. Pavla Havlová
04. Kontaktní spojení
04.1. Poštovní adresa - sídlo
 • ZŠ a MŠ Kmetiněves
 • Kmetiněves 77
 • 273 22, Hospozín
04.2. Adresa školy pro osobní návštěvu
 • ZŠ a MŠ Kmetiněves
 • Kmetiněves 77
 • 273 22, Hospozín
04.3. Úřední hodiny
 • dle dohody s ředitelkou
04.4. Telefonní čísla
 • +420 315 766 010, +420 601 123 594 škola
04.5. Číslo faxu
 • není
04.6. Adresa Internetové stránky
04.7. Adresa e-podatelny
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
04.8. Další elektronické adresy
 •  nejsou 
04.9. Datová schránka
 • w4rmnh2
05. Bankovní spojení (číslo účtu)  27-7169430227/0100
06. Identifikační číslo (IČ)
 • 75034875
07. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 • Škola není plátcem DPH
08. Dokumenty
08.1. Rejstřík škol
 • Datum zápisu školy do rejstříku: 1. 1. 2005
 • Datum zahájení činnosti: 27. 3. 1996
 • IZO: 102086745
08.2. Dokumenty školy
 • viz dokumenty školy
 • ŠVP - školní vzdělávací program
 • Školní řád
 • Provozní řády
09. Žádat o informace lze
 • Osobně v kanceláři školy nebo
 • Telefonicky na čísle +420 315 766 010
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • poštou na adresu ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10. Příjem žádostí a dalších podání
 • Osobně v ředitelně školy ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22 Hospozín
 • Telefonicky na čísle +420 315 766 010
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín
11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobním podáním v kanceláři školy ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín
 • Poštou na adresu ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
12. Formuláře
 • najdete v sekci dokumenty školy
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14. Předpisy
14. 1. Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín jedná a rozhoduje.
 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad nebyl zatím vydán
15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy  
16.1. Vzory licenčních smluv
 • NE
16.2. Výhradní licence § 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2009, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ZŠ a MŠ Kmetiněves, Kmetiněves 77, 273 22, Hospozín žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

Starší výroční zprávy:

 • v dokumentech - výroční zprávy
18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • V roce 2012 nebyly poskytnuty žádné informace
 • V roce 2013 - 2018 nebyly poskytnuty žádné informace

Kalendář akcí

18 červen 2019

Plavání

detail
25 červen 2019

Plavání

detail
28 červen 2019

Slavnostní předávání vysvědčení

Na školním dvoře bude slavnostně předáno vysvědč...

detail

Kontakty

ZŠ a MŠ Kmetiněves
Kmetiněves 77, p. Hospozín, 273 22
IČO: 75034875 | IZO: 102086745

Tel.: +420 315 766 010
E-mail: zskmetineves@seznam.cz
Web: www.zskmetineves.cz