Navigace:

Koncepce školy 2013-2015

Napsal(a):  | 18.08.2014

KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KMETINĚVES 2013-2015

Základní a Mateřská škola Kmetiněves navazuje ve svém působení na dlouholetou tradici vzdělávání v obci. Základem vize pro další období je péče o prostředí školy a snaha o zachování příznivého, bezpečného školního klimatu.

V posledních letech se obec Kmetiněves v čele s panem starostou Luďkem Kvapilem zasloužila o rozvoj školy v rámci krátkodobých i dlouhodobých investic do oprav a zlepšení materiálně technického vybavení školy. Celková rekonstrukce dala budově krásný vzhled a umožnila otevření mateřské školy, protože demografický trend je rychle vzrůstající. Nejnovější částí budovy je již zmiňovaná mateřská škola, která byla vybudovaná za pomoci Krajského úřadu Středočeského kraje a strukturálních fondů EU.

Kapacita základní školy je 93 žáků. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 2013 - 2015 se ve škole bude učit v pěti ročnících. Kapacita mateřské školy je v současnosti 22 dětí, tj. jedna třída.
Díky vynikající oboustranné spolupráci s odbornými pedagogickými pracovišti má škola mnoho zkušeností a dobré podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro zlepšení dovedností žáků je důležité klást důraz na začlenění informačních a komunikačních technologií (ICT) do běžné výuky. Žáci i učitelé si zvykají, že počítače propojené do internetu se stávají samozřejmými součástmi života a nesmějí chybět v procesu učení. Proto je výuka informatiky začleněna do výuky ve 3. – 5. ročníku.

Základní škola a Mateřská škola Kmetiněves s ostatními partnerskými školami, sdruženými v Mozaice, sdružení málotřídních škol, získala pro roky 2009–2011 finanční dotaci Evropské unie z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Grantový projekt má název Podpora výuky základů informatiky na 1. stupni základní školy podle RVP ZV. Tímto jsme získali 1x notebook, 5 počítačů do počítačové učebny, 1x dataprojektor, školení pedagogických pracovníků od společnosti Microsoft (MS OFFICE), mobilní telefon v digitální fotoaparát a kameru.

Škola je členskou školou Mozaiky a společně připravila metodické materiály, účastní se odborných seminářů a školení pro pedagogy, zlepšuje spolupráci škol i jejich zřizovatelů.

Dalším krokem ke zmodernizování školy a výuky je zapojení do projektu EU peníze školám, kde získáme dvě interaktivní tabule SMART board, notebooky a další výukový software. Projekt skončí v listopadu 2014.

Školní vzdělávací program nabízí tyto tradiční celoškolní akce a projekty:

Vítání prvňáčků

Posviťme si na strašidla
Dobrodružná procházka rodičů s dětmi a soutěž o nejhezčí "strašidláckou" dýni

Rozsvícení vánočního stromku
Advent pro rodiče a děti

Svátky jara
Projektový den pro žáky školy zaměřený na velikonoční tradice

Galerie na plotě
Výtvarné umění našich dětí

SOS
Setkání se záchrannými složkami státu – hasiči, policie, záchranná služba


Environmentální oblast
Snažit se rozvíjet povědomí odpovědnosti za své vlastní chování vůči přírodě a nést tak následky. Každý rok se bude konat projektový den na toto téma. Spolupráce s lesníkem, myslivcem, včelařem. Vstoupit do projektu Mrkvička – pro mateřskou školu (Pavučina). Spolupráce se SEV Javory Černuc. Každoroční účast na Dni země ( DDM Ostrov Slaný, letos jsme získali dvě první místa). Dále se účastníme projektu recyklovaní od firmy Ecobat.
Letos se účastníme spousty výtvarných soutěží, jako na příklad soutěž na téma ZAČÍNÁME SPOLU – Mateřská škola U Divadla, Slaný.

Základní cíl:

1. Rozvoj kurikula

 • poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě
 • rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami
 • vytváření bezpečného prostředí pro učení žáků i práci pedagogů
 • využívání aktivních metod učení při rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské)
 • úspěšné naplnění cílů získaného grantu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost EU peníze školám

2. Rozvoj pedagogického týmu a výchovně vzdělávací proces

 • pedagogický sbor - jsme velice dobře fungující kolektiv, což se velmi pozitivně odráží i na našich žácích
  pokračovat v cíleném a stále trvajícím hledání nových a kvalit­ních cest k udržení tvořivého a svěžího pedagogického týmu
 • realizace vlastního školního vzdělávacího programu
  v dalších letech jeho úpravy podle potřeb školy, žáků i učitelů, především s orientací na žáky s SPU
 • učíme se i mimo školu
  tematické vycházky, exkurze, výlety, kulturní akce, školy v přírodě

3. Další vzdělávání pedagogů

 • vzdělávání uvnitř školy a v rámci projektu spolupráce málotřídních škol
 • výběr DVPP na základě priorit stanovených v ročním plánu školy
 • studium k doplnění a zvýšení kvalifikace

4. Smysluplné zapojování do celostátních projektů a projektů EU

 • EU – peníze školám: Inovace ve výuce přírodovědy, matematiky. Získání dotace z ESF – EU Peníze školám od 2012 – 300 000 Kč + počet žáků x 4300 Kč. Cca. 460 000 Kč na inovativní vybavení učebních pomůcek (pořízení interaktivních tabulí, PC sestav, vizualizéru a digitálního mikroskopu. Začali jsme projektu ve školním roce 2011/2012, předpokládaný konec je v listopadu 2014.
 • sledování možností získání dalších finančních prostředků z vyhlašovaných grantů z MŠMT, popř. KÚSK, popř. Přemyslovské střední Čechy.

5. Spolupráce s rodiči

 • otevřenost školy umožňuje rodičům zapojovat se do školních i mimoškolních akcí školy
 • možnost nabídnout vhodné služby v rámci prostorových a personálních možností (počítačové kurzy, pronájem tělocvičny)

6. Spolupráce se základními školami

 • spolupracujeme velmi úzce s málotřídní školou Černuc, s MŠ Hospozín a MŠ Černuc
 • pokračovat se spolupráci se školami v rámci sdružení málotřídních škol Kladenska Mozaika

7. Rozvoj kvality - naplňování všech programů školy

 • Školní vzdělávací program (Brána školy otevřená – 1. – 5. ročník), vzdělávací program Základní škola byl již ukončen
 • Minimální preventivní program (MPP) - spolupráce s PPP Roudnice nad Labem, Centrem protidrogové prevence, Střediskem výchovné péče Slaný
 • Program environmentálního vzdělávání (EVVO)


8. Komunikace s veřejností

 • informujeme o dění ve škole, přednášíme, publikujeme
 • vítáme odezvu okolí

 

Nutné je i vybudování sportovního zázemí pro žáky i sportovce na školním hříšti, které se budeme snažit zafinancovat z dotačních grantů KÚSK, pořp. fondů EU.

Významným cílem v oblasti financování je finanční soběstačnost školy při financování platů zaměstnanců. Toho lze dosáhnout příznivým demografickým vývojem (nárůst počtu žáků – počet prvňáčků prozatím vždy převýšil 10 žáků) a zároveň zvyšující se kvalitou vzdělávání na naší škole, nabídkou zajímavých akcí.

 

V Kmetiněvsi dne 6. 1. 2013 Mgr. Pavla Havlová

ředitelka školy

Kalendář akcí

26 únor 2018

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny se blíží!

detail
26 únor 2018

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny se blíží!

detail
26 únor 2018

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny se blíží!

detail

Kontakty

ZŠ a MŠ Kmetiněves
Kmetiněves 77, p. Hospozín, 273 22
IČO: 75034875 | IZO: 102086745

Tel.: +420 315 766 010
E-mail: zskmetineves@seznam.cz
Web: www.zskmetineves.cz